Donk Industries

1e Industrieweg 5
3411 MG  Lopik
Tel. 0348 551 424


Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen.
Wij komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 

downloads

 

Brochure Donk Industries

Bedrijfsbrochure Donk Industries

General conditions English

General conditions English

Service Handleiding windwerk 45 Kg

Service handleiding Aldon staaldraad windwerk 45 Kg

Privacy statement Nederlands

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

OPTIE 1 (als u onderscheid maakt tussen eenmalige klanten en klanten met wie u een duurzame relatie heeft en u alleen de klanten gaat mailen met wie u een duurzame relatie heeft):

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

OPTIE 2 (als u géén onderscheid maakt tussen eenmalige klanten en klanten met wie u een duurzame relatie heeft en u daarom al uw klanten om toestemming voor direct marketing vraagt): Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (Aluminium Donk BV, 1e Industrieweg 5, 3411MG, Lopik, 0348551424 info@aluminiumdonk.com). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

[25-05-2018]

Privacystatement Deutsch

DATENSCHUTZ- UND COOKIE-ERKLÄRUNG

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und anderen Auftragnehmern

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie an uns übermitteln, erfassen und verwenden, da dies notwendig ist, um einen etwaigen Vertrag mit Ihnen zu schließen und auszuführen. Dies gilt sowohl für unsere (potenziellen) Kunden als auch für Parteien, bei denen wir Sachen einkaufen und/oder die wir mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragen.

Wenn Sie ein (potenzieller) Kunde von uns sind, verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen ein Angebot zuschicken zu können, um zu bestimmen, welchen Spezifikationen oder Wünschen eine bestimmte Sache oder Dienstleistung genügen muss, um Sachen liefern oder Dienstleistungen für Sie erbringen zu können, um Rechnungen ausstellen zu können und um schnell und effizient mit Ihnen über die Ausführung des Vertrags kommunizieren zu können.

Wenn Sie ein (potenzieller) Lieferant oder Auftragnehmer von uns sind, benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags. Beim Einkauf ist dies notwendig, um mitteilen zu können, welchen Spezifikationen oder Wünschen eine bestimmte Sache oder Dienstleistung aus unserer Sicht genügen muss, um ein Angebot einholen oder eine Bestellung bei Ihnen aufgeben zu können, um Ihre Rechnungen bezahlen zu können und um schnell und effizient mit Ihnen über andere Aspekte des Vertrags kommunizieren zu können.

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Wenn Sie uns keine oder unzureichende personenbezogene/n Daten übermitteln, besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir die oben genannten Tätigkeiten nicht ausführen können.

Wenn Sie regelmäßig bei uns bestellen, werden wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten speichern und verwenden, um Sie künftig persönlich per E-Mail über unsere bestehenden sowie neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Ihnen eventuell ein Angebot zu unterbreiten. Wir haben an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck ein gerechtfertigtes Interesse, das aus dem Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen besteht. Immer dann, wenn wir Ihnen eine Mail mit Werbung zuschicken, haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie keine Werbung mehr wünschen. Siehe dafür den Abmeldelink unten in jedem Mailing.

Wenn Sie einmaliger Kunde bei uns sind, werden wir Ihnen erst nach Ihrer Zustimmung Werbung zuschicken.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten von Kunden, Lieferanten und Auftragnehmern

Wenn Sie ein Angebot von uns angefordert haben, aber kein Kunde von uns geworden sind, werden wir Ihre Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt löschen. Auch dann, wenn wir ein Angebot von Ihnen erhalten haben, aber kein Kunde von Ihnen geworden sind, werden Ihre personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt gelöscht. Wenn Sie Kunde von uns oder wir Kunde von Ihnen geworden sind, werden wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer von sieben Jahren nach Ende des Geschäftsjahres, in dem der mit Ihnen geschlossene Vertrag vollständig erfüllt wurde, speichern. Der Zeitraum von sieben Jahren entspricht dem Zeitraum, in dem wir verpflichtet sind, unsere Unterlagen für das Finanzamt aufzubewahren. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten von anderen Geschäftspartnern

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie an uns übermitteln, erfassen und verwenden, da Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben oder da dies für die Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen notwendig ist. Wir verarbeiten die folgenden Daten: Name, Adresse und Kontaktdaten.

Wenn Sie eine Geschäftsbeziehung mit uns unterhalten, verwenden wir Ihre Daten, damit wir uns für Zwecke, die für unser Unternehmen von Belang sind, mit Ihnen in Verbindung setzen können. Dazu gehören beispielsweise die Besprechung einer möglichen Zusammenarbeit, die Verschaffung und Einholung von Informationen und die Instandhaltung unseres Netzwerks.

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Wenn Sie uns keine oder unzureichende personenbezogene/n Daten übermitteln, besteht jedoch die Möglichkeit, dass wir die oben genannten Zwecke nicht erfüllen können.

Direktmarketing an andere Geschäftskontakte

Wenn Sie uns Ihre entsprechende Zustimmung erteilt haben, werden wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten speichern und verwenden, um Sie künftig persönlich per E-Mail über unsere bestehenden sowie neuen Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Ihnen eventuell ein Angebot zu unterbreiten. Immer dann, wenn wir Ihnen eine Mail mit Werbung zuschicken, haben Sie die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass Sie keine Werbung mehr wünschen. Siehe dafür den Abmeldelink unten in jedem Mailing.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten anderer Geschäftskontakte

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten spätestens ein Jahr nach unserem letzten Kontakt löschen.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die während des Besuchs unserer Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone abgelegt werden. In diesen Textdateien werden Informationen gespeichert, die die Website bei einem späteren Besuch wiedererkennt.

Unsere Website nutzt Tracking Cookies, sofern Sie zugestimmt haben. Diese Cookies haben den Zweck, Informationen zu Ihrem Internetverhalten zu erfassen, so dass wir Ihnen gezielte Angebote für Produkte oder Dienstleistungen schicken können. Sie dürfen Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen. Ihre Daten werden maximal ein Jahr gespeichert.

Darüber hinaus legen wir funktionale Cookies ab. Diese Cookies haben den Zweck, die Nutzung unserer Website zu vereinfachen. Dazu gehört etwa die Speicherung von Produkten in Ihrem Warenkorb oder die Speicherung Ihrer Login-Daten während Ihres Besuchs.

Mithilfe analytischer Cookies können wir sehen, welche Seiten innerhalb unserer Website besucht und welche Bereiche angeklickt werden. Zu diesem Zweck nutzen wir Google Analytics. Die Informationen, die Google auf diese Weise erfasst, werden so weit wie möglich anonymisiert.

Weitergabe an Dritte

In Verbindung mit der Ausführung eines etwaigen mit Ihnen geschlossenen Vertrags besteht die Möglichkeit, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte, die uns mit Teilen, Materialien und Produkten beliefern oder in unserem Auftrag Arbeiten verrichten, weitergeben müssen. Darüber hinaus nutzen wir für die Speicherung (von Teilen) unserer Verkaufs- und Einkaufsverwaltung und unseres Kundenbestands, zu denen auch Ihre personenbezogenen Daten gehören, externe Serverkapazitäten. Ihre personenbezogenen Daten werden aus diesem Grund an unseren Anbieter dieser Serverkapazitäten weitergegeben. Darüber hinaus nutzen wir Microsoft Office und die zugehörigen Speichermöglichkeiten für E-Mails und andere Dateien. Da wir einen Newsletter-Verteilerdienst nutzen, werden Ihre personenbezogenen Daten schließlich auch an den Anbieter dieses Dienstes weitergegeben.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht, Ihre eigenen personenbezogenen Daten einzusehen. Wenn Anlass dazu besteht, können Sie Ihre personenbezogenen Daten auch ergänzen oder berichtigen lassen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten löschen oder deren Verwendung beschränken zu lassen. Sie können der Erfassung und Verwendung Ihrer Daten auch uns gegenüber widersprechen oder eine Beschwerde bei der niederländischen Datenaufsichtsbehörde [Autoriteit Persoonsgegevens] einreichen. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten auch zur Verfügung oder übertragen diese an eine andere Stelle. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an: (Aluminium Donk BV, 1e Industrieweg 5, 3411MG, Lopik, +31 348551424, info@aluminiumdonk.com). Auch dann, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über die Erfassung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, können Sie selbstverständlich Kontakt mit uns aufnehmen.

Privacy statement English

PRIVACY AND COOKIE STATEMENT

(for the purpose of customer and supplier administration and

other business relations)

Collection and use of personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because this is necessary to conclude with you and perform a possible agreement. This applies to both our (potential) customers and to parties from which we purchase goods and/or services.

If you are a (potential) customer of ours, we will use your data to be able to send you an offer, to be able to determine what specifications or wishes certain goods or services must satisfy, in order to be able to deliver goods or carry out the activities for you, in order to be able to invoice you and to be able to communicate with you quickly and efficiently concerning the implementation aspects of the agreement.

If you are a (potential) supplier or another contractor, your personal data are also required for concluding and performing the agreement. In case of purchasing, this is necessary in order to be able to inform you what specifications or wishes certain goods or services should satisfy in our opinion, to be able to send a request for an offer or to place an order with you, to be able to pay your invoices and to able to communicate with you quickly and efficiently concerning other aspects of the agreement.

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities.

Direct marketing to customers

OPTION 1 (if you distinguish between one-off customers and customers with whom you have a long-term relationship and you will only send e-mails to customers with whom you have a long-term relationship):

If you place regular orders with us, we will store and use the personal data you have provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new products and services and possibly make you an offer in this connection. We have a legitimate interest in using your personal data for this purpose, namely selling our products and services. Every time we send you a marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.

If you are a one-off client of ours we will only send you marketing e-mails if you have granted us your approval to do so in advance.

OPTION 2 (if you do not distinguish between one-off customers and customers with whom you have a long-term relationship and you therefore request the approval of all of your customers for direct marketing): If you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.

Retention period personal data belonging to customers, suppliers and other contractors

If you requested an offer from us, but you did not become a customer of ours, we will remove your data at most one year after our last contact. We will also remove your personal data at most one year after our last contact if we received an offer from you but we did not become your customer. If you did become our customer or we did become your customer, we will retain your personal data for a term of seven years after the end of the financial year in which the agreement with you was performed. The period of seven years corresponds to the period for which we are obliged to keep our records for the Tax and Customs Administration. We will remove your personal data after this period has ended.

Collection and use of personal data belonging to business clients (other than customers, suppliers and other contractors)

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because you have consented thereto or because this is necessary in order to look after our legitimate interests. We process the following data: name, address and contact details.

If you are a business relation of ours, we will use your data to be able to contact you for purposes that are in the interest of our business. This includes for example discussion of a possible collaboration, providing and obtaining information and maintenance of our network.

You are not obliged to provide your personal data to us. If you do not provide personal data to us or provide us with insufficient personal data it may be the case that we will not be able to carry out the abovementioned activities.

Direct marketing to business clients

If you have granted us your approval to do so, we will store and use the personal data you have provided in order to be able to inform you personally by e-mail in the future of our existing and new products and services and possibly make you an offer in this connection. Every time we send you a marketing e-mail, you have the option of informing us that you no longer wish to receive such e-mails. See in this connection the opt-out link at the bottom of each mailing.

Retention period personal data belonging to business relations

Personal data belonging to business relations will be removed one year after our last contact.

Cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer, tablet or smartphone during the visit to our website. Information is stored in these text files that is later recognised again by the website during a subsequent visit.

Our website uses tracking cookies if you have consented thereto. We do so to collect information about your internet behaviour so that we can present you with targeted offers of products or services. You have the right to withdraw your consent at any time. Your data are stored for at most one year.

We also place functional cookies. We do so in order to make it easy to use our website. This includes matters such as keeping products in your shopping cart or remembering your login details during your visit.

Analytical cookies allow us to see what pages are visited and what sections of our website receive clicks. We use Google Analytics for this purpose. The information collected by Google in this way is anonymised as much as possible.

Transfer to third parties

In connection with the performance of a possible agreement with you it may be necessary to provide your personal data to parties that supply parts, materials or products to us or who perform activities on our instructions. We furthermore make use of external server space for the storage of (parts of) our sales and purchasing records and our records of business relations. Your personal data are part of these records. Therefore your personal data are provided to the service space provider. We also use Microsoft Office and the related storage facilities for e-mails and other files. As we make use of a newsletter mailing service, your personal data are finally transferred to the provider of this service.

Your rights

You have the right to request to inspect your own personal data. If there is reason to do so, you may also request us to supplement your personal data or to correct inaccuracies. You also have the right to request that your personal data be deleted or that the use of your personal data be limited. You can also submit an objection to the collection and use of your personal data to us or submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. And finally, you have the right to request to obtain your personal data or that they are transferred to another party. In order to be able to exercise your rights, you can apply to: (Aluminium Donk BV, 1e Industrieweg 5, 3411MG, Lopik, +31 348551424, info@aluminiumdonk.com). Naturally you can contact us if you have questions or require further data concerning the collection and use of your personal data.

[25-05-2018]

 

PRIVACY STATEMENT (for the purpose of personnel and payroll administration)

Aluminium Donk BV

1e Industrieweg 5

3411MG Lopik

The Netherlands

+31 348551424

info@aluminiumdonk.com

Collection and use of personal data belonging to job applicants, temporary employees/payroll employees, trainees and employees

We would like to draw your attention to the fact that we will collect and use the personal data you provide to us because this is necessary for following the selection procedure or to (possibly) conclude with you and perform an employment contract / traineeship agreement / temporary employment contract. In addition, certain personal data are required for compliance with and implementation of the provisions of the CLA that applies to us. We also collect and use your personal data to be able to comply with certain statutory obligations. These statutory obligations are related for example to the determination and payability of taxes and employee contributions.

This necessity means that you are obliged to provide to us the personal data required for this purpose. If you do not provide us with personal data or provide us with insufficient personal data, we may not be able to go through a selection procedure with you, (possibly) conclude and implement an employment contract / traineeship agreement / temporary employment contract with you or comply with our statutory obligations.

If you are an employee, a payroll employee or a trainee, we will use your data for drawing up, performing and terminating the employment contract or the traineeship agreement or the employment relationship. This includes among other things:

 1. the handling by human resources;
 2. determination and payment of salary, allowances and other amounts; and
 3. determination and payment of any taxes, contributions and other tax obligations for your benefit as an employee or trainee.

If you are a job applicant, we will use your personal data to be able to communicate with you about the progress of the selection procedure, the assessment of your suitability for a position that is or may become vacant and the possible settlement of the expenses incurred by you.

If you are a temporary worker, we will use the data we obtain from the temporary employment agency for the assessment of your suitability for a position that is or may become vacant and for the performance of the temporary employment contract.

Transfer to third parties

It is possible that we transfer your personal data to other parties. These other parties may be government bodies, but also parties that carry out activities on our instructions or parties to which we are obliged to provide data in connection with the (performance of the) employment contract. It concerns the following parties;

 • the Tax and Customs Administration;
 • the Employee Insurance Agency (UWV);
 • our occupational health and safety service/company doctor;
 • the Social Affairs and Employment Inspectorate;
 • the Pension Fund;
 • the lease company;
 • the sick leave insurer;
 • our accountant/bookkeeper/payroll administrator;
 • […]
 • […]

The provision of your personal data to another party is sometimes necessary in order to be able to comply with the law, as is the case when transferring to the Tax and Customs Administration, UWV, the occupational health and safety service/company doctor, the (mandatory) Pension Fund and the Social Affairs and Employment Inspectorate.

In other cases, transfer is necessary to be able to perform the employment contract with you, in the case of transfer to the lease company, for example. We have a legitimate interest in transferring your data to our sick leave insurer, namely that this allows us to claim insurance benefits.

There are also parties that carry out activities on our instructions, such as the accountant/bookkeeper/payroll administrator. We have a legitimate interest in transferring your data in this manner. These activities have been outsourced (inter alia) in connection with the knowledge and expertise held by our accountant/bookkeeper/payroll administrator. The accountant/bookkeeper/payroll administrator requires your personal data in order to be able to perform the employment contract concluded with you.

We furthermore make use of external server space for the storage of (parts of) our personnel and payroll administration, which includes your personal data. Your personal data are therefore provided to our service provider. We also use Microsoft Office and the related storage facilities for e-mails and other files. We have a legitimate interest in these two instances of transferring because we wish to store and process these data digitally and outsourcing this provides several benefits.

Retention period personal data

We will delete your application data at most 4 weeks after the selection procedure has ended, unless you grant us you approval to retain your data for a period of at most 1 year.

The personal data from the payroll records that are relevant for tax purposes will be kept by us for a period of 7 years after you have left employment. This retention period is related to a statutory obligation that applies to us. We will retain payroll tax statements and a copy of your identity document for a period of 5 years after the end of your employment. This retention period is also related to a statutory obligation that applies to us.

As regards other data from the personnel or payroll records, we apply a retention period of at most 2 years after your employment has ended, unless it becomes clear that we require certain personal data in order to be able to comply with a statutory (retention) obligation or in case of a conflict in the workplace or legal proceedings. ‘Other data from the personnel or payroll records’ include employment contracts, reports of assessment and performance interviews, correspondence regarding appointment, promotion, demotion and dismissal, references and administrative absence data.

Your rights

You have the right to request to inspect your own personal data. If there is reason to do so, you may also request us to supplement your personal data or to correct inaccuracies. You also have the right to request that your personal data be deleted or that the use of your personal data be limited. You can also submit an objection to the collection and use of your personal data to us. If you are of the opinion that we do not handle your personal data correctly, you have the right to submit a complaint in respect thereof to the organisation that monitors compliance with the privacy rules, which is the Dutch Data Protection Authority. And finally, you have the right to request to obtain your personal data or that they are transferred to another party.

You cannot exercise the rights referred to above in all circumstances. You cannot object or request deletion if we require your personal data to comply with the law for example.

In order to be able to exercise your rights, you can apply to: (Aluminium Donk BV, 1e Industrieweg 5, 3411MG, Lopik, +31 348551424, info@aluminiumdonk.com). Naturally you can contact us if you have questions or require further data concerning the collection and use of your personal data.